ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบรับตรงโควตา (โควตาเกรดเฉลี่ยและความสามารถพิเศษ) และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
  2. สอบสัมภาษณ์ ในเรื่องความรู้วิชาหลัก/ความรู้เฉพาะสาขา ความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะทั่วไปของผู้สมัคร และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมหลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษา และแฟ้มสะสมผลงานหรือแสดงความสามารถพิเศษ แสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก
  3. ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบแต่งตัวชุดนักเรียนตามสังกัด หรือชุดนักศึกษา (ผู้แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
  4. ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบโควตา และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที 24 มกราคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.admissions.mbuslc.ac.th หรือ ที่ป้ายประกาศหน้าห้องทะเบียนและวัดผล