ค่ายพัฒนาสังคม (กิจกรรมที่ 1) โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562

นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม (กิจกรรมที่ 1) ตามโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเซไลวิทยาคม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการเรียนรู้ที่จะเสียสละ เสริมสร้างการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อทำความรู้จักชุมชนและความเป็นอยู่ของประชาชนตามสภาพที่แท้จริง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในปัจจุบัน โดยนอกจากกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งการปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงห้องเรียน และทาสีอาคารเรียน คณะนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถือว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม 2. การผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสังคม 3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และ 4. การบริการวิชาการต่อชุมชน
[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”ค่ายพัฒนาสังคม (กิจกรรมที่ 1) ตามโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562″]