ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการจัดทำแผนและงบประมาณ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ