ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การอำนวยการนโยบายปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ” โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2557 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับความเมตตา จาก นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การอำนวยการนโยบายปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง

DSC_7465

DSC_7469

DSC_7474

DSC_7477

DSC_7480

DSC_7482

DSC_7493

DSC_7500

DSC_7507

DSC_7509

DSC_7510

DSC_7513

DSC_7524

DSC_7526

DSC_7529

DSC_7534

DSC_7536

DSC_7563

DSC_7569

DSC_7573

DSC_7575

DSC_7589

DSC_7592

DSC_7601