การสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) รอบที่ 2

การดำเนินการ

รับสมัครตัั้งแต่ 16 ม.ค. – 2 เม.ย. 66 ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการวันสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 9 ก.พ. 66)
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. – 13 มี.ค. 66)
ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 เม.ย. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 2 เม.ย. 66)

ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 15 – 28 ก.พ. 66

ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 21 เม.ย. 66

ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 3 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 19 พ.ค. 66

ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 19 พฤษภาคม 66

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 66

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

การดำเนินการ

รับสมัครตัั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 66 ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการวันสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 13 มี.ค. 66)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 23 พ.ค. 66)

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 4 มิถุนายน 66

แหล่งข้อมูล

  • สมัครเรียน
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 1)
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 1)

      ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

กำหนดการPortfolioQuotaAdmissionรอบที่ 4
สมัครออนไลน์ https://admission.mbu.ac.th/tcas/1 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67ระยะที่ 1 : 16 ม.ค. – 20 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 21 ก.พ. – 31 มี.ค. 67
6 – 12 พ.ค. 67
https://student.mytcas.com
13 – 25 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify16 ม.ค. 67ระยะที่ 1 : 22 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 5 เม.ย. 67
27 พ.ค. 67
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์19 ม.ค.  67ระยะที่ 1 : 26 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 9-10 เม.ย. 67
27 พ.ค. 6729 พ.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือก https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify23 ม.ค.  67ระยะที่ 1 : 28 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 19 เม.ย. 67
20 พ.ค. 67
https://student.mytcas.com
31 พ.ค. 67
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว1 – 25 ก.พ. 67ระยะที่ 1 : 28 ก.พ. – 30 พ.ค. 67
ระยะที่ 2 : 1 – 30 พ.ค. 67
20-21 พ.ค. 67
https://student.mytcas.com
1-7 มิ.ย. 67
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567มิ.ย. 67มิ.ย. 67มิ.ย. 67มิ.ย. 67

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

กำหนดการรอบที่ 1รอบที่ 2
สมัครออนไลน์ https://admission.mbu.ac.th/tcas/1 พ.ย. 66 – 13 ก.พ. 6714 ก.พ. – 21 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify15 ก.พ. 6723 พ.ค. 67
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์18 ก.พ. 6725 พ.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือก https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify21 ก.พ. 6730 พ.ค. 67
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว1 มี.ค. – 5 มิ.ย. 671 – 20 มิ.ย. 67
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567มิ.ย. 67มิ.ย. 67

ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

ขั้นตอนกำหนดการ
สมัครออนไลน์ https://gs.mbuslc.ac.th/admissions/1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ18 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)23 มี.ค. 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 25 มี.ค. 2567
รายงานตัว25 – 31 มี.ค. 2567
อ่านประกาศรับสมัคร…

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

ระดับบรรพชิต-แม่ชีคฤหัสถ์
ป.ตรี ภาคปกติ5,000 บาท6,000 บาท
ป.ตรี นอกเวลาราชการ8,000 บาท
ป.โท นอกเวลาราชการ 20,000 บาท20,000 บาท
ป.เอก นอกเวลาราชการ50,000 บาท50,000 บาท

*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์