ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์

ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์


นายนิกร สุรนาทชยานันท์
สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษ
จบปีการศึกษา : 2548
ตำแหน่ง/อาชีพ : รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา
การศึกษา : ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย , กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.มหาสารคาม