การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)


อัตราค่าบำรุงการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 –> 4,700 บาท

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

บรรจบ

นายบรรจบ โชติชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร :
E-mail :


อ.กิตติพัฒน์

นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ปว.ค.(รายวิชาชีพครู), ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)
เบอร์โทร :
E-mail :


นายพลภัทร อภัยโส

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)
เบอร์โทร :
E-mail :


อ-ประดิษ

นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics)
เบอร์โทร :
E-mail :


นายวันชัย สาริยา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ(การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร :
E-mail : chsry_1975@outlook.co.th


[embeddoc url=”http://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/EDUENG59.pdf” download=”all”]