กรรมการประจำวิทยาเขต

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร.
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต, ดร.
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาจิณกมล อภิรตโน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูปลัดจักรพล สิริธโร, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (รก.)
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูปริยัติสาทร,ดร.
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง

นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล

ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ