ติดต่อเรา

ข้อมูลในการติดต่อ


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย 42000
โทรศัพท์. 042 – 813028, 042 – 830434
โทรสาร. 042 – 830686, 042 – 811255
เว็บไซต์. slc.mbu.ac.th
Email. web.mbu.slc@gmail.com, info@mbuslc.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/264138173722448
Line ID : @XRX5505V


แผนที่ มมร