วิทยาลัยศาสนศาสตร์

พระมหาวิเชียร
พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ / กรรมการวิทยาเขต / อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

บรรจบ
นายบรรจบ โชติชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ / งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
โทรศัพท์ : 0834145342
อีเมล์ :
บล็อก :

สุทิน (Small)
นายสุทิน เลิศสพุง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง / หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา / งานประสานงานอาจารย์บรรยายพิเศษ
โทรศัพท์ : 0872277636
อีเมล์ :
บล็อก :

4 (Small)
นายทวีศักดิ์ ใครบุตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์ / หัวหน้าฝ่ายบริหาร / หัวหน้ากิจการนักศึกษาภาคพิเศษ / งานวิชาทหารและงานฝึกประสบการณ์ภาคสนาม / งานธรรมศึกษา
โทรศัพท์ : 0819548582
อีเมล์ :
บล็อก :

014
ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน : งานธรรมศึกษา / งานตรวจสอบ/กลั่นกรองพิจารณาเอกสารตำราวิชาการ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

ประพันธุ์ (Small)
นายประพันธ์ พรมโคตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ภาระงาน : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา / งานวิชาทหารและงานฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
โทรศัพท์ : 0819548582
อีเมล์ :
บล็อก :

จักรกฤษ
ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา / งานบัณฑิตวิทยาลัย / ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0872219837
อีเมล์ :
บล็อก : http://chakgrit.edublogs.org/

สถิตย์ (Small) (Small)
จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง / งานวิชาทหารและงานฝึกประสบการณ์ภาคสนาม / งานห้องพยาบาล / หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

อ.เกษม
นายเกษม ประพาน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง / งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ / งานธรรมศึกษา / งานติดตาม มคอ. ต่างๆ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

อ.เตชทัต
นายเตชะทัต ปักสังขาเนย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์ / ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา / งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ / งานธรรมศึกษา / งานติดตาม มคอ. ต่างๆ
โทรศัพท์ : 0833415697
อีเมล์ :
บล็อก :

อ.กิตพัฒน์
นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ / งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ / งานประสานงานคุรุสภา / งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โทรศัพท์ : 0812507916
อีเมล์ :
บล็อก :

ธีรเดช
นายธีระเดช ลุนาหา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภาระงาน : งานธุรการ/การพิมพ์/สารบรรณ / งานจัดประชุมต่างๆ
โทรศัพท์ : 0810600655
อีเมล์ :
บล็อก :

วัฒนา
นางสาววัฒนา ใสครั่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
ภาระงาน : หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
โทรศัพท์ : 0878666676
อีเมล์ :
บล็อก :

อัญชลี (Small)
นางสาวอัญชลี วิเชียรทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
ภาระงาน : งานบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0847925233
อีเมล์ :
บล็อก :