หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูปริยัติสาทร,ดร.

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

พระมหาจิณกมล อภิรตโน

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

นายเตชทัต ปักสังขาเนย์