การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนําแก้วิกฤตชาติ”

การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนําแก้วิกฤตชาติ”
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ระหว่างวันที่13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียดได้ที่ https://ctbs.nrct.go.th/seminar/