การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียดเพิ่มเติม http://ird.stou.ac.th/stouconference/