ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสาม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ดำเนินการ ดังนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ http://admissions.mbuslc.ac.th หลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสามารถกลับมาตรวจสอบสถานะและนำเลขประจำตัวนักศึกษา ไปดำเนินการรายงานตัว ตามขั้นที่ 2
  2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://reg.mbu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
  3. ลงทะเบียน และชำระค่าบำรุงการศึกษา วันนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์หรือที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 042-813028 หรือ 0 8855 21521, 09 1867 3532