ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบให้ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 1 กันยายน 2564  เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือกิจการนักศึกษา จึงออกประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2, 3, 4, และ 5 และไม่อยู่ระหว่างการลาพักศึกษา
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. เป็นนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมสวดมนต์-ไหว้พระ ในปีการศึกษา 2563
  4. เป็นนักศึกษาที่มีกิจกรรมเด่น เป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  6. เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนอื่นจากมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลสมัคร และแนบหลักฐานประกอบได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/oLyGjXE7fJWqw26r7 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564