โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม

รับสมัครผู้มีความประพฤติดี ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม หลักคำสอนทางพระศาสนา มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อสังคมหรือค่านิยมที่ดีงาม สนับสนุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 4,500 บาท จำนวน 20 ทุน