ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือก อาจารย์ประจะหลักสูตรจะเป็นผู้ติดต่อไปสอบคัดเลือก หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

  • สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาจารย์เตชทัต ปักสังขาเนย์ โทร. ๐๘๓๓๔๑๕๖๙๗
  • สาขาวิชาการปกครอง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ โทร. ๐๘๖๒๓๒๖๘๐๗
  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาจารย์พรพิมล เพ็งประภา โทร. ๐๘๙๗๑๔๔๖๘๘
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา โทร. ๐๙๕๒๑๖๘๙๘๙
  • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ดร. สุรีพร ชาบุตรบุญฑริก โทร. ๐๘๘๙๔๕๔๔๒