การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2558

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบ คอบ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ร่วมกันประชุมบุคลากรประจำเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2558 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น พร้อมทั้งพิธีมอบคำสั่งบรรจุอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่

DSC_0923

DSC_0931

DSC_0933

DSC_0935

DSC_0936

DSC_0939

DSC_0941

DSC_0942

DSC_0944

DSC_0945

DSC_0946

DSC_0950

DSC_0953

DSC_0956

DSC_0959

DSC_0965

DSC_0966

DSC_0970

DSC_0972