พิธีปัจฉิมนิเทศ การฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ (ภาคสนาม)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการปัจฉิมนิเทศ การฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ (ภาคสนาม) ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ในการนี้ได้มีการสอบสหกิจศึกษา เพื่อให้ครบตามหลักสูตร ก่อนสำเร็จการศึกษา

DSC_2139 DSC_2140 DSC_2141 DSC_2142 DSC_2143 DSC_2144 DSC_2148 DSC_2149 DSC_2151 DSC_2154 DSC_2159 DSC_2161 DSC_2162 DSC_2164 DSC_2165 DSC_2168 DSC_2169 DSC_2170 DSC_2172 DSC_2174 DSC_2175 DSC_2177 DSC_2181 DSC_2182 DSC_2183 DSC_2186 DSC_2188 DSC_2189 DSC_2192 DSC_2193 DSC_2195 DSC_2197 DSC_2199 DSC_2201 DSC_2202 DSC_2203 DSC_2204 DSC_2205 DSC_2206 DSC_2207 DSC_2210