โครงการประเพณีผีขนน้ำ

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จัดงานโครงการประเพณีผีขนน้ำ  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม อันปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถึงปัจจุบัน  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์  พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

DSC_2223 DSC_2224 DSC_2231 DSC_2232 DSC_2234 DSC_2240 DSC_2244 DSC_2247 DSC_2249 DSC_2251 DSC_2252 DSC_2254 DSC_2256 DSC_2261 DSC_2266 DSC_2270 DSC_2271 DSC_2273 DSC_2276 DSC_2278 DSC_2284 DSC_2285 DSC_2287 DSC_2290 DSC_2296 DSC_2297 DSC_2300 DSC_2304 DSC_2310 DSC_2312 DSC_2315 DSC_2317 DSC_2319 DSC_2321 DSC_2323 DSC_2324 DSC_2327 DSC_2338 DSC_2339 DSC_2340 DSC_2341 DSC_2352 DSC_2353 DSC_2354 DSC_2356 DSC_2357 DSC_2358 DSC_2359 DSC_2364 DSC_2373 DSC_2374 DSC_2375 DSC_2377 DSC_2379 DSC_2380 DSC_2385 DSC_2386 DSC_2390 DSC_2391 DSC_2393 DSC_2394 DSC_2396 DSC_2398 DSC_2402 DSC_2403 DSC_2407 DSC_2412 DSC_2414 DSC_2416 DSC_2418 DSC_2422 DSC_2423 DSC_2424 DSC_2425 DSC_2426 DSC_2430 DSC_2431 DSC_2432 DSC_2433 DSC_2434 DSC_2440 DSC_2441 DSC_2442 DSC_2449 DSC_2451 DSC_2456 DSC_2463 DSC_2464 DSC_2466 DSC_2475 DSC_2479 DSC_2480 DSC_2481 DSC_2483 DSC_2486 DSC_2487 DSC_2494 DSC_2495 DSC_2496 DSC_2497 DSC_2498 DSC_2499 DSC_2500 DSC_2501 DSC_2511 DSC_2512 DSC_2513 DSC_2518 DSC_2519 DSC_2520 DSC_2521 DSC_2528 DSC_2539 DSC_2540 DSC_2541 DSC_2542 DSC_2543 DSC_2545 DSC_2546 DSC_2547 DSC_2551 DSC_2552 DSC_2559 DSC_2560 DSC_2564 DSC_2565 DSC_2568 DSC_2569 DSC_2572 DSC_2578 DSC_2581 DSC_2582 DSC_2583 DSC_2584 DSC_2586 DSC_2587 DSC_2588 DSC_2589 DSC_2591 DSC_2592 DSC_2593 DSC_2594 DSC_2595 DSC_2596 DSC_2597 DSC_2598