สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ. 3 และ 5

วันที่ 15 มิ.ย. 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อเป็นการทบทวน และเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทั้งการอัพโหลด มอค. เข้าสู่ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF Online) ของวิทยาเขต เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
1DSC_3203

1DSC_3206

1DSC_3207

1DSC_3209

1DSC_3214

1DSC_3215

1DSC_3220

1DSC_3221

1DSC_3225

1DSC_3227

1DSC_3231

1DSC_3233

1DSC_3234

1DSC_3235

1DSC_3236

1DSC_3237

1DSC_3238

1DSC_3239

1DSC_3240

1DSC_3242

1DSC_3244

1DSC_3245

1DSC_3246

1DSC_3248

1DSC_3249

1DSC_3254

1DSC_3255

1DSC_3256

1DSC_3259

1DSC_3261

1DSC_3262