สานสัมพันธ์ 3 สถาบัน ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดงานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง ที่อยู่ภายในวัดศรีสุทธาวาส ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา และโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
DSC_5598

DSC_5602

DSC_5603

DSC_5605

DSC_5607

DSC_5609

DSC_5611

DSC_5614

DSC_5615

DSC_5618

DSC_5620

DSC_5621