นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษไปศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: เกิ้ง วิถีคนหาปลาแห่งลุ่มน้ำเลย” ในรายวิชา แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษไปศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: เกิ้ง วิถีคนหาปลาแห่งลุ่มน้ำเลย” ที่บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชา ED1011 แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สอนโดย รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

Image_f152c93

Image_1dbbece

Image_a989f83

Image_1eb48df

Image_0d824c1

Image_ee6909d

Image_f812652

Image_6134c3d

Image_1d92647