ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ประชุม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ เรื่องการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสัมพันธ์ ณ วิทยาเขตอีส่าน จังหวัดขอนแก่น ในระหว่่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้