โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 15 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนเข้ามาทำการอบรมให้เป็นคนดี เป็นเด็กดีของสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา