โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 18

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 18 นักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 53 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2556

DSC02530 DSC02534 DSC02474 DSC02476 DSC02477 DSC02480 DSC02485 DSC02488 DSC02492 DSC02501 DSC02526 DSC02529