กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 36

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีสุทธาวาส ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 36 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลงธรรมะ การประกวดพูดสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ
ผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
รูปเพิ่มเติม