การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในระบบรับตรง รอบโควต้าและโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชาการปกครอง, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขา ส่วนช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา