มอบค่ายอาสาพัฒนา และอุปกรณ์กีฬา

22 ก.ค. 2562 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงจอดรถจักรยานยนต์ การทาสีอาคารเรียน กำแพงโรงเรียน ผลงานการออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา ณ โรงเรียนเซไลวิทยาคม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายธิติพัชร์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม คณะครู และนักเรียน ให้การตอนรับ และรับมอบ