จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 “การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็นความรู้ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” ครั้งที่ 1