ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมรำพื้นบ้านอีสาน ในงานเว้าจา พาข้าวงาย ครั้งที่ 8/2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.จักรกฤษณ์ โพาดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมรำพื้นบ้านอีสาน ในงานเว้าจา พาข้าวงาย ครั้งที่ 8/2562 โดยการนำของท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย