โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2562 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2562 พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 270 คน เข้าร่วมกิจกรรม