โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดีมห่าวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานเปิดและบรรยายธรรม ในโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2562 พร้อมด้วยพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม