พิธีมอบโล่ห์รางวัล “สิงห์ธรรมศรีล้านช้าง ปี 2563”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบโล่ห์รางวัล “สิงห์ธรรมศรีล้านช้าง ปี 2563 แด่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำในการปกครอง โดยใช้หลักคุณธรรม ” ณ ห้องประชุมปูชนียาจารย์ วิิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.
พระเดชพระคุณพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ที่ปรึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานมอบโล่ห์รางวัล “สิงห์ธรรมศรีล้านช้าง ปี 2563” โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนรับโล่ห์รางวัลในครั้งนี้

ในการนี้ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี เมตตากล่าวต้อนรับและชื่นชม ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัล”สิงธรรมศรีล้านช้าง ประจำปี 2563 “

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวความรู้ หลักการทำงาน ประสบการณ์ ของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และกล่าวขอบคุณ มหาวิทยาลัยที่ได้มอบโล่ห์รางวัล”สิงห์ธรรมศรีล้านช้าง ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

หลังจากนั้น ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวชื่นชมผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัล และแนะนำคณะผู้บริหารให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ทราบ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นเสร็จพิธี

ณ ห้องปูชนียาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง