สอบธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 สนามสอบวัดศรีสุทธาวาส

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวิชโร,ดร. รองอธิการบดี และคณะกรรมการอำนวยการ สนามสอบวัดศรีสุทธาวาส อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง ในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา พุทธศักราช 2564 และเมตตาให้โอวาทก่อนดำเนินการสอบ และพระครูปริยัติสาทร,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย(ธรรมยุต) ทำหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการสอบธรรมศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
การจัดสอบครั้งนี้ ได้รับความเมตตาในการสอบธรรมศึกษาโดยพระเดชพระคุณ พระภัทรธรรมธรรม เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ประธานสนามสอบวัดศรีสุทธาวาส และพระมหากฤษดา สิริวฒฺฑโน ทำหน้าที่ดูแลสนามสอบธรรมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ และบุคคลทั่วไป เข้าสอบธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในปี 2563 รวมจำนวน 155 คน
ความตอนหนึ่งของคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวงว่า ในการสอบธรรมสนามหลวงครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อจะนำไปปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้ว ย่อมได้รับผลคือ ความสุขความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

 โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบธรรมศึกษา ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา