ผู้บริหาร บุคลากร ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้ และธรรมาภิบาล

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้ และธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและธรรมาภิบาล

ณ ห้องแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา