ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564

บ่ายวันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อปรึกษาหารือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ