โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวรายงการจัดโครงการ ในครั้งนี้ต่อประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
3. เพื่ออบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สืบต่อไป
การจัดโครงการ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา งานประชาสัมพันธ์

โดยการจัดโครงการฯ ได้ให้บุคลากรทุกรูป/ท่าน ปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด