ประชุมคณะกรรมการ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพื่อปรึกษาหารือ การบริหารงานภายใน การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 การบริหารงานบริการวิชาการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป