ประชุมบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 2/2564

ประชุมบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ พระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร เข้าร่วมประชุมบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้และธรรมาภิบาล การดำเนินงานนโยบายและแผน การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานอาคารสถานที่ งานสรรหาผลประโยชน์ของวิทยาเขต

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา