ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ศรีล้านช้าง ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาลัยศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์แจ้งเรื่องเพื่อทราบ
-สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
-การเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
-การเข้าติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
-การเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-การขอสอบสอนเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
-รายงานการดำเนินงานของหลักสููตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
-เสนอแต่งตั้งอาจารย์บรรยาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ที่ 1/2564

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ขออนุมัติเบิกค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
-การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564
-การอนุญาตจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
-เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา