ประชุมสัญจร คณะกรรมการวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 1/2564 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอชุมแพ อาคารสารสนเทศและห้องสมุด
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (ในฐานะผู้ดูแลห้องเรียนอำเภอชุมแพ) (พระครูพิุสุทธิธรรมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต(พระมหาจิณกมล อภิรตโน) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล) นายจิณณวัตร แทนพันธ์ (ฝ่ายแผนและงบประมาณ) นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา (หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา) นายทวีศักดิ์ ใครบุตร และดร.กรรณิกา ไวโสภา
ในการประชุมครั้ง มีวัตถุประสงค์ เรื่องเพื่อทราบ รายงานการปฏบัติงาน บริหารงานสำนักงาน การจัดการศึกษา พัสดุแผนและงบประมาณ การดูและหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรการปกครอง งานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การขอเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี การพัฒนาให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมตามแนวพุทธ หรือศูนย์เครือข่ายทางการศึกษา การเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา