ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เรื่องเพื่อทราบ
-แจ้งคำสั่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
-รายงานผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-รายงานผลการจัดรายวิชา ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
-สรุปรายรับ รายจ่ายของหลักสูตร
-รายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานและเข้าบรรยายของอาจารย์

เรื่องเพื่อพิจารณา
-เกณฑ์มาตรฐานวิชาการเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
-การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา