วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนบทความออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

บ่ายวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนบทความออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งกำหนดโครงการ/แจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการ/การจัดเตรียมสถานที่/การดำเนินงานพิธีการ/การลงทะเบียน ประสานงาน ต้อนรับ/การบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว/การดำเนินงานการเงิน พัสดุ
โดยการดำเนินโครงการฯ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จึงขอนิมนต์ เรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา