ประชุมเตรียมรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกว้างรอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร
ประชุมเตรียมรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา