ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 (2 ส.ค.64)

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และประธานนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรึกษาหารือรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ จัดตั้งศูนย์ดำเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา