ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง ครั้งที่ 1/2564 (19 ส.ค. 64)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์สูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง ครั้งที่ 1/2564

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

  • แจ้งกำหนดการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564
  • แจ้งกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง วันที่ 1 กันยายน 2564
  • พิจารณาเพิ่มคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ป.โท) สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  • พิจารณาตารางออกอากาศ Facebook Live ทุกวันศุกร์ เริ่มวันศกร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ออกอากาศครั้งแรก ในรายการ”สุขถึงธรรมสุขถึงใจ” โดยพระมหาจักรพล สิริธโร,ดร. และคณะ
    ในการจัดรายการห่วงระยะเวลานี้ ได้มีวัตถุประสงค์หลักคือ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาเขตสู่สาธารณะ
  • เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมสาขา ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  • เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างกำลังใจให้กับประชาชน ในการต่อสู้กับสถานการโรคโควิด-19
  • เพื่อบริการวิชาการและฝึกทักษะ ประสบการณ์ ของบุคลากร นักศึกษา ในการออกอากาศ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา