ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง (17 ก.ย. 64)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
โดยมีวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
– รายงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าอบรมกรรมฐาน 15 วัน ณ วัดศรีอภัยวัน
– รายงานการสอบสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
– รายงานการส่งผลคะแนนการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564
– รายงานการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์
– รายงานการจัดโครงการอบรมศาสนพิธีกรต้นแบบและวาทศิลป์
– รายงานการจัดโครงการอบรมพัฒนาพระสังฆาธิการ
– รายงานการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย
– รายงานการจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
– รายงานการจัดโครงการรักษ์ทางไทย
– รายงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
– รายนามนักศึกษาทุน และการจ่ายเงินทุนการศึกษา ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง 26 ปี
– แจ้งรายนามผู้บริจาคทุนและผ้าป่าสามัคคี ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง 26 ปี
– การดำเนินการตามนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
– รายงานผลคุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

– พิจารณาการจัดสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564
– พิจารณาการจัดกิจกรรมไหว้ครู
– พิจารณาติดตามการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
– พิจารณาติดตามภาระงาน อาจารย์ที่มอบหมายระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
– พิจารณาการจัดโครงสร้างบุคลากร สังกัดวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
– พิจารณาการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
– พิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิงห์ธรรม(R&D) ศรีล้านช้างวิชาการ ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา