คณะกรรมการเตรียมออกข้อสอบออนไลน์ มอบข้อสอบปลายภาค 1/2564 (5 ต.ค. 64)

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
….พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรร
คณะกรรมการเตรียมออกข้อสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
….ส่งมอบข้อสอบที่จะทำการสอบในภาคการศึกษานี้ จำนวน 176 รายวิชา ต่อพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา