โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565

2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระราชวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรมหาวิทยาลัย โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจ้นทร์วิทยา

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา ฝ่ายประชาสัมพ้นธ์